Dołącz do najnowszej edycji ELP,
by zmieniać z nami oblicze polskiego biznesu!

Zgłoś udział

W imieniu firmy:

Opłata za jednego uczestnika
NOWOŚĆ! DODATKOWE ZNIŻKI
UWAGA: Jeśli chcesz dokonać zakupu na więcej niż 1 osobę możesz otrzymać dodatkowe zniżki.
W tym wypadku prosimy o kontakt mailowy: infolinia@ican.pl lub telefoniczny 22 250 11 44.

Pakiet standard CYKL ELITE (kupujesz 4 sesje) - koszt za 1 osobę:
  • od 3 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 5%): 5 332,38 zł netto
  • od 5 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 10%): 5 090,00 zł netto
  • od 8 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 15%): 4 868,70 zł netto
Pakiet special CYKL ELITE (kupujesz 4 sesje) tylko dla klientów ICAN Institute - koszt za 1 osobę:
  • od 3 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 5%): 4 284,76 zł netto
  • od 5 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 10%): 4 090,00 zł netto
  • od 8 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 15%): 3 912,17 zł netto
Pakiet individual (kupujesz 1 dowolną sesję) - koszt za 1 osobę:
  • od 3 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 5%): 1 332,38 zł netto
  • od 5 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 10%): 1 271,82 zł netto
  • od 8 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 15%): 1 216,52 zł netto

Zgłaszam do udziału w programie osobę:

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu własnych produktów i usług ICAN (wysyłka broszur drukowanych, wysyłka e-maili, kontakt telefoniczny) oraz w celach określonych w poszczególnych zgodach, które Państwo wyrazili. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną ICAN w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez ICAN jest legalne.Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 22 250 11 44 lub e-mailowo pod adresem infolinia@ican.pl

Złożenie niniejszego zgłoszenia stanowi ofertę zawarcia umowy o udział w konferencji. Do zawarcia umowy dochodzi przez przyjęcie zgłoszenia przez przedstawiciela ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji klient może od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego oświadczenia klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w konferencji niezależnie od faktycznego uczestnictwa.

Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni od złożenia zgłoszenia, jednak nie później niż 3 dni przed datą Konferencji, chyba że zgłoszenie zostanie złożone później. W przypadku zgłoszeń złożonych później, wynagrodzenie płatne jest najpóźniej w dniu konferencji.

Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie: 58 1910 1048 2268 0062 1410 0003 prowadzony przez Deutsche Bank Polska S.A., lub inny wskazany na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej (w szczególności na fakturze lub fakturze pro-forma).